Zberný dvor

Prevádzkovateľ:   Verejnoprospešné služby Stupava, p.o. 
Prevádzka:            Mierová ul.  900 31 Stupava
Telefón:                 02/659 35 912
E-mail:                   zbernydvor@vps-stupava.sk

Rozhodnutie - súhlas na prevádzkovanie zberného dvora 2019 [pdf]

Rozhodnutie - súhlas na prevádzkovanie zberného dvora 2020 [pdf]

Rozhodnutie OÚ ŽP [pdf]

                      

Otváracie hodiny na zbernom dvore
Pondelok - Piatok7:00 - 15:30 hod.(obedná prestávka 11:30 - 12:30 hod.)
Sobota9:00 - 14:00 hod.bez prestávky

Komunálny odpad a nebezpečný odpad je zakázané voziť do zberného dvora.

Zberaný materiál: 

  • Sklo, papier, tetrapaky, plasty (PET, HDP), polystyrén
  • Batérie a akumulátory, elektroodpad
  • Odpad zo zelene, jedlé oleje a tuky.
  • Nadrozmerný veľkoobjemový odpad (nábytok, koberce)

MAX 450kg/mesiac. Platí len pre fyzické osoby mesta Stupava, ktoré sú platcami poplatku za odpady v meste Stupava. Pri odovzdaní odpadu sa musí občan preukázať občianskym preukazom.

MsÚ Stupava určil cenu za drobný stavebný odpad  = 78,00 € / 1 t  ( = 0,078 €/1kg)

Mapa

Vrstvy mapy ©VPS Stupava. Zobrazenie vrstviev je orientačné!