Výkaz činností za 25. októbra 2021

– vývoz komunálneho odpadu ( dve vozidlá )

– vývoz veľkoobjemových kontajnerov 

– vývoz septikov

– orez živých plotov, vývoz z orezov

– triedenie separovaného zberu ( hala )

– čistenie mesta, hrabanie a vývoz lístia

– čistenie dažďových vpustí ( Zvončeková, Veternicová, Stromová, Sadová )