Výkaz činností za 28. októbra 2021

– vývoz komunálneho odpadu ( pondelkový okruh)

– vývoz separovaného zberu ( stojiská, plast, papier)

– vývoz veľkoobjemových kontajnerov

– vývoz septikov

– rozvoz obedov pre dôchodcov

– čistenie dažďových vpustí

– čistenie mesta, hrabanie a zvoz lístia

– triedenie separovaného zberu (hala)

– čistenie mesta –  pešia zóna