Výkaz činností za 28. októbra 2021

– vývoz komunálneho odpadu ( pondelkový okruh)

– vývoz triedeného zberu ( stojiská )

– vývoz veľkoobjemovýck kontajnerov

– zber a vývoz vianočných stromčekov

– triedenie, príprava, nakládka a vývoz separovaného skla zo zberného dvora

– triedenie separovaného zberu, plasty hala

– rozvoz obedov pre dôchodcov

– čistenie a vývoz mestských košov

– čistenie mesta pešia zóna