Výkaz činností za 17. októbra 2021

– vývoz komunálneho odpadu ( okruh na pondelok)

– vývoz separovaného zberu ( stojiská)

– čistenie a vývoz mestských košov

– vývoz veľkoobjemových kontajnerov

– triedenie separovaného zberu ( hala, plasty)

– rozvoz obedov pre dôchodcov

– čistenie mesta, pešia zóna

– čistenie kanálov a dažďových vpustí ( Malacká)

– oprava verejného osvetlenia