Výkaz činností za 28. októbra 2021

– vývoz komunálneho odpadu ( okruh na štvrtok )

– vývoz separovaného zberu od rodinných domov  I. obvod

– vývoz komunálneho odpadu z nedostupných oblastí

– triedenie separovaného zberu ( hala, plasty )

– rozvoz obedov pre dôchodcov

– separovanie a vývoz skla zo zberného dvora

– príprava na opravy výtlkov mestských komunikácií

– vývoz septikov

– čistenie mesta, pešia zóna

– pristavenie a vývoz veľkoobjemových kontajnerov

– čistenie dažďových vpustí a kanálov ( ul. F.Kostku )