Výkaz činností za 28. októbra 2021

– vývoz komunálneho odpadu, dve vozidlá ( okruh na utorok )

– pristavenie a vývoz veľkoobjemových kontajnerov

– strojové kosenie zelených plôch mesta (sídliská)

– ručné kosenie, hrabanie, vývoz bio odpadu

– orez poškodených stromov ( nOvá ul.)

– triedenie separovaného zberu ( hala, plasty )

– rozvoz obedov pre dôchodcov

– čistenie mesta, pešia zóna

– čistenie zberného dvora