Výkaz činností za 17. októbra 2021

– vývoz komunálneho odpadu, okruh na pondelok

– vývoz separovaného zberu ( stojiská )

– pristavenie a vývoz veľkoobjemových kontajnerov

– čistenie a vývoz mestských košov

– čistenie kanálov a dažďových vpustí ( Vyhnálkova, Karpatská )

– ručné kosenie (Hlavná )

– čistenie mesta, pešia zóna

– oprava verejného osvetlenia

– rozvoz obedov pre dôchodcov