Výkaz činností za 25. októbra 2021

– vývoz komunálneho odpadu ( okruh na pondelok )

– vývoz separovaného zberu ( stojiská )

– čistenie a vývoz mestských košov 

– pristavenie a vývoz veľkoobjemových kontajnerov

– likvidácia čiernych skládok

– triedenie separovaného zberu ( hala, plasty )

– čistenie mesta, pešia zóna

– čistenie kanálov a dažďových vpustí ( Na Vyhliadke, Veternicová )

– príprava na vianočnú výzdobu mesta

– rozvoz obedov pre dôchodcov