Výkaz činností za 25. októbra 2021

– vývoz komunálneho odpadu ( okruh na štvrtok )

– vývoz separovaného zberu stojiská

– vývoz veľkoobjemových kontajnerov

– vývoz septikov

– vývoz komunálneho odpadu z nedostupných oblastí

– triedenie separovaného zberu ( hala, plasty )

– čistenie mesta, pešia zóna, hrabanie lístia, vývoz

– kontrola a čistenie kanálov a dažďových vpustí

– vianočná výzdoba mesta

– rozvoz obedov pre dôchodcov