Výkaz činností za 28. októbra 2021

– vývoz komunálneho odpadu, dve vozidlá ( okruh na utorok )

– pristavenie a vývoz veľkoobjemových kontajnerov

– vývoz septikov

– triedenie separovaného zberu ( hala, plasty )

– čistenie mesta, cyklotrasy

– čistenie kanálov a dažďových vpustí

– rozvoz obedov pre dôchodcov