Výkaz činností za 19. októbra 2021

– vývoz komunálneho odpadu ( okruh na štvrtok )

– vývoz separovaného zberu ( stpjiská )

– vývoz komunálneho odpadu z nedostupných oblastí 

– vývoz septikov

– vývoz veľkoobjemových kontajnerov

– triedenie separovaného zberu ( hala, plasty )

– čistenie mesta, vývoz haluzovín po orezoch

– kontrola a čistenie kanálov a dažďových vpustí

– rozvoz obedov pre dôchodcov