Výkaz činností za 28. októbra 2021

– vývoz komunálneho odpadu ( okruh na piatok )

– vývoz separovaného zberu stojiská

– čistenie a vývoz mestských a psích košov

– triedenie separovaného zberu ( hala, plasty )

– čistenie kanálov a dažďových vpustí

– pristavenie a vývoz veľkoobjemových kontajnerov

– čistenie mesta pešia zóna

– upratovanie náletových papierov zberný dvor

– orezy poškodených stromov a kríkov

– rozvoz obedov pre dôchodcov