Výkaz činností za 20. októbra 2021

– vývoz komunálneho odpadu ( okrun na štvrtok )

– vývoz komunálneho odpadu z nedostupných oblastí

– vývoz separovaného zberu ( stojiská )

– triedenie separovaného zberu ( hala, plasty )

– čistenie mesta pešia zóna

– oprava výtlkov na ulici Lesná

– orezy nebezpečných stromov ( Park )

– čistenie kanálov a dažďových vpustí ( Nám. sv. Trojice )

– rozvoz obedov pre dôchodcov