Výkaz činností za 20. októbra 2021

–  vývoz komunálneho odpadu ( okruh na piatok )

– vývoz separovaného zberu ( stojiská )

– pristavenie a vývoz veľkoobjemových kontajnerov

– čistenie a vývoz mestských a psích košov

– triedenie separovaného zberu ( hala, plasty )

– čistenie mesta pešia zóna

– orezy nebezpečných stromov ( Pivovarský park )

– čistenie krajníc ( Hviezdoslavova )

– čistenie kanálov a dažďových vpustí

– rozvoz obedov pre dôchodcov