Výkaz činností za 19. októbra 2021

– vývoz komunálneho odpadu, dve vozidlá ( okruh streda, štvrtok )

– vývoz komunálneho odpadu z nedostupných oblastí

– vývoz septikov

– pristavenie a vývoz veľkoobjemových kontajnerov

– triedenie separovaného zberu ( hala, plasty )

– čistenie mesta pešia zóna

– strojové aj ručné kosenie zelených plôch mesta

– čistenie dažďových kanálov a vpustí

– rozvoz obedov pre dôchodcov