Výkaz činností za 28. októbra 2021

– vývoz komunálneho odpadu, dve vozidlá ( okruh na utorok )

– vývoz septikov

– pristavenie a vývoz veľkoobjemových kontajnerov

– triedenie separovaného zberu ( hala, plasty )

– čistenie mesta pešia zóna

– strojové, ručné kosenie zelených plôch mesta ( Zámocký park, sídliská )

– čistenie kanálov a dažďových vpustí ( Veternicová )

– rozvoz obedov pre dôchodcov