Výkaz činností za 25. októbra 2021

– vývoz komunálneho odpadu ( okruh na piatok )

– vývoz separovaného zberu stojiská

– čistenie a vývoz mestkých a psích košov

– pristavenie a vývoz veľkoobjemových kontajnerov

– triedenie separovaného zberu ( hala, plasty )

– čistenie mesta pešia zóna

– oprava verejného osvetlenia

– ručné kosenie zelených plôch mesta

– čistenie kanálov a dažďových vpustí

– rozvoz obedov pre dôchodcov