Výkaz činností za 25. októbra 2021

– vývoz komunálneho odpadu, dve vozidlá ( okruh na utorok )

– pristavenie a vývoz veľkoobjemových kontajnerov

– vývoz septikov

– triedenie separovaného zberu ( hala,plasty )

– čistenie mesta pešia zóna

– čistenie kanálov a dažďových vpustí 

– čistenie ulice Karpatská po daždi

– orezy nebezpečných stromov a kríkov

– obnova priechodov pre chodcov na komunikáciách mesta

– oprava verejného osvetlenia

– rozvoz obedov pre dôchodcov