Výkaz činností za 19. októbra 2021

– vývoz komunálneho odpadu, dve vozidlá ( okruh na utorok )

– vývoz septikov

– pristavenie a vývoz veľkoobjemových kontajnerov

– triedenie separovaného zberu ( hala, plasty )

– čistenie mesta pešia zóna

– orezy stromov a kríkov ( Park- gaštanová alej, Malacká )

– čistenie kanálov a dažďových vpustí ( Nám. sv. Trojice )

– oprava verejného osvetlenia

– kosenie zelených plôch mesta ( cintoríny )

– rozvoz obedov pre dôchodcov