Výkaz činností za 25. októbra 2021

– vývoz komunálneho odpadu, dve vozidlá ( okruh na utorok )

– vývoz septikov

– pristavenie a vývoz veľkoobjemových kontajnerov

– nakladanie a odvoz skla zo zberného dvora

– triedenie separovaného zberu ( hala plasty )

– čistenie mesta pešia zóna

– oprava chodníka na zdravotnom stredisku

– orezy a úprava suchých a nebezpečných stromov

– rozvoz obedov pre dôchodcov