Výkaz činností za 25. októbra 2021

– vývoz komunálneho odpadu ( okruh na stredu )

– vývoz separovaného zberu od rodinných domov  II. obvod

– pristavenie a vývoz veľkoobjemových kontajnerov

– čistenie a vývoz mestských košov

– triedenie separovaného zberu ( hala, plasty )

– čistenie mesta od náletových papierov, zimná údržba chodníkov   

– čistenie kanálov a dažďových vpustí