Výkaz činností za 20. októbra 2021

– vývoz komunálneho odpadu, okruh na pondelok

– vývoz separovaného zberu stojiská

– čistenie a vývoz mestských a psích košov

– vývoz septikov

– pristavenie a vývoz veľkoobjemových kontajnerov

– triedenie separovaného zberu ( hala, plasty )

– čistenie mesta pešia zóna

– čistenie kanálov a dažďových vpustí

– oprava verejného osvetlenia a rozhlasu