Minulosť Verejnoprospešných služieb Stupava

  • vznik stupavských Komunálnych služieb siaha do roku 1950, kedy boli založené z potreby suplovať neexistujúce súkromné podnikanie v meste
  • obyvateľom priniesli napríklad opravu automobilov a motocyklov, sklenárstvo, práčovňu aj záhradníctvo, kaderníctvo alebo krajčírstvo
  • dnešné Verejnoprospešné služby vznikli 1. decembra 2015 ako príspevková organizácia mesta a zastrešujú rozmanité činnosti, ktoré prispievajú ku každodennému chodu mesta

Búrlivý rozvoj Stupavy v posledných rokoch so sebou samozrejme nesie aj úlohu mesta zabezpečiť obyvateľom verejnoprospešné služby v stále väčšom objeme a rozsahu činností. Nie je to však žiadna novinka, takéto povinnosti mali mestá a obce aj v minulosti. Môžeme sa zastaviť napríklad v období po druhej svetovej vojne, ktoré mestská kronika spomína v súvislosti s odstraňovaním trosiek, rozvalín či vojenských zbraní. Tieto úkony mala na starosti vojenská milícia, pričom Miestny národný výbor bol zodpovedný za čistenie ulíc od pozostatkov po vojne. Realizovali sa tak v jeho réžii rôzne opravy chodníkov, mostíkov a ciest či prevoz vojenského materiálu, zariadenia a munície.

Vznik a rozvoj Komunálnych služieb

V nadväznosti na započatú starostlivosť o obec tak podľa kroniky historický predchodca dnešných Verejnoprospešných služieb, Komunálne služby, vznikol oficiálne v roku 1950.  Keďže v Stupave vtedy neexistovalo súkromné podnikanie, bolo ich úlohou poskytovať obyvateľom potrebné každodenné služby priamo v dosahu. Od 24. februára 1950 tak bola k dispozícii oprava áut, motocyklov, elektrických motorov, sklenárstvo či verejná práčovňa.

A práve na práčovňu si takto spomína stupavský pamätník, pán Svetozár Prokeš: „Koncom 50tych rokov sa práčky v domácnostiach takmer nevyskytovali. Spomínam, že my sme mali do roku 1954 ručnú práčku, do ktorej sa musela nanosiť voda zo studne na dvore. Bola drevená, naplnila sa prádlom a ručne kývavým pohybom pralo. Keď teda bola na Hlavnej ulici zradená práčovňa s veľkou elektrickou práčkou, odstredivkou a mangľom, obyvatelia tam chodili právať a mangľovať najmä veľké prádlo.“

Ešte v tom istom roku sa podnik pod vedením prvého riaditeľa – Jánoša Štefana – rozšíril o ďalšie oblasti ako záhradníctvo, kvetinárstvo, cukrárstvo, dámske a pánske krajčírstvo, pekárstvo, kvasenie kapusty a uhoriek či predaj pohrebných potrieb. Koncom roka 1950 podnik dokonca založil hydinársku farmu, ktorú postavili bezplatne v rámci brigádnických hodín samotní zamestnanci.

V roku 1951 sa podnik Komunálne služby úspešne rozšíril v okrese Bratislava-vidiek aj o ďalšie prevádzky, ktoré priniesli nové odvetvia služieb, medzi ktorými nechýbali sklenárstvo alebo čalúnnictvo. Kroniky hodnotia pôsobenie podniku ako úspešné, čomu nasvedčuje aj plynulé rozširovanie služieb. V roku 1960 tak pod vedením vtedajšieho riaditeľa Františka Tótha pracovalo v Komunálnych službách 75 zamestnancov. Súčasťou podniku bola aj výchova učňov v rôznych odboroch, prevažovali najmä odbor holič/kaderník.

Hlavná ulica v časoch, kedy začínalo čistenie ciest. Pán Svetozár Prokeš spomína na prvého pracovníka, ktorý mal túto úlohu na starosti: "Každé ráno sme mohli vidieť na Hlavnej ulici odchod kráv na pašu smerom na horný koniec a večerný návrat z paše. Okrem toho sa ulicou prepravoval tovar na železničnú stanicu konskými povozmi, ktoré vozili uhorky, kapustu , zeleninu aj drevo. Po takomto ruchu zostala cesta samozrejme znečistená. O upratovanie cesty sa vtedy staral jeden pracovník- starý pán Bobák, ktorý mal dvojkolesovú káru, lopatu, metlu a neustále zametal a zametal."

Služby, ktoré sa osvedčili

Postupom času zobrali Komunálne služby pod svoju správu aj ďalšie oblasti mestského života. Medzi ne patrilo napríklad verejné osvetlenie, čistenie ulíc, rekonštrukcie budov, starostlivosť o park a zeleň a jej polievanie či opravy pomníkov. To sa nezmenilo ani po roku 1966, kedy bol z Komunálnych služieb zriadený Mestský podnik technických služieb (MsPTS) ako príspevková organizácia mesta.

V roku 1972 tak napríklad zodpovedal podnik za rekonštrukciu požiarnej zbrojnice, na ktorú sa nepodarilo zabezpečiť dodávateľa. Vedenie mesta zhodnotilo, že má na túto činnosť potrebné vybavenie a rekonštrukciu sa tak podarilo uskutočniť vo vlastnej réžii.

Vzájomná spolupráca Komunálnych služieb/MsPTS a Požiarneho zboru pritom siaha aj ďalej do minulosti. V kronikách sa napríklad dočítame, že v roku 1963 dostal Požiarny zbor od Komunálnych služieb ďalšie motorové vozidlo, tentokrát Tatru 805. Dobré vzťahy pokračujú až do dnešných dní, kedy sa už Verejnoprospešné služby s Dobrovoľným hasičským zborom Stupava stretávajú napríklad na Dni mestských organizácií či pri likvidácii následkov požiaru.

Svojpomocná výstavba cintorína a Domu smútku

Gaštanová alej si vyžadovala starostlivosť najmä v období dozrievania plodov.

V roku 1974 sa v prvých plánoch obce objavuje výstavba cintorína a Domu smútku. Počas nasledujúcich rokov sa však nepodarilo zabezpečiť jeho výstavbu dodávateľsky a tak sa Dom smútku staval svojpomocne, v rámci tradičnej akcie „Z“. Výstavba začala v apríli v roku 1978 a bola dokončená v decembri v roku 1979 a spolu s MsPTS tak pracovali na výstavbe počas víkendových brigád aj obyvatelia Stupavy. Do dnešných dní je tak v múre predsiene uložená Pamätná listina v sklenej fľaši s textom: „Dom smútku – začiatok výstavby: jar 1978 v akcii „Z“, v treťom roku šiesteho 5 RP (ročného plánu)“. Správa Domu smútku, starostlivosť o cintoríny, aktuálne už sú to celkovo tri, pohrebné miesta a všetky súvisiace činnosti sú dodnes v réžii Verejnoprospešných služieb.

S rozvojom mesta a rastom počtu obyvateľstva boli v roku 1985 zriadená Drobná prevádzkareň, ktorá mala za úlohu starať sa aj o skládku odpadov, na čo mala k dispozícii traktor s vlečkou a nákladný automobil P V3S. Zmeny pokračovali v roku 1986, kedy boli zriadené Technické služby mesta Stupavy ako samostatná organizačná jednotka, ktorých poslaním bolo čistenie ciest, chodníkov, starať sa o životné prostredie, budovanie a údržbu verejných priestranstiev či vykonávať ďalšie činnosti podľa organizačného poriadku. Nasledoval zánik Drobnej prevádzky vo februári 1991 a v marci 1991 zriadenie Mestského podniku technických služieb ako rozpočtovej organizácie mesta, ktoré zanikli v roku 2010. Tie vystriedali Technické služby Stupava s.r.o. so vznikom koncom roka 2007. Dnešné Verejnoprospešné služby započali svoje fungovanie 1. decembra 2015 ako príspevková organizácia mesta.

Verejnoprospešné služby Stupava v súčasnosti

Dnešné Verejnoprospešné služby Stupava nadviazali na svoje historické úlohy v starostlivosti o mesto a zber odpadu, v správe dnes majú aj zberný dvor a mestské cintoríny. Medzi pravidelné činnosti patria odvoz komunálneho, triedeného a kuchynského odpadu, kosenie trávnikov, orez stromov, čistenie ulíc a chodníkov, odhŕňanie snehu, opravy mestského mobiliáru, rozhlasu aj verejného osvetlenia, starostlivosť o mestské detské ihriská, zeleň, príprava kvetinovej či sviatočnej výzdoby.

K bezproblémovej prevádzke mesta prispievajú Verejnoprospešné služby Stupava aj opravami ciest a chodníkov, výmenou dopravných značiek, čistením odtokov dažďovej vody, údržbou cyklotrasy alebo likvidáciou čiernych skládok, nechýba ani obsluha, montáž a oprava smetných košov.

Rok 2021 sa zaradil medzi zlomové v oblasti evidencie odpadu. Počas roka prebiehala inštalácia nového elektronického systému evidencie, ktorá zvýši efektívnosť zberu odpadu a umožní jednoduchú kontrolu činnosti. Nahradí alebo doplní tak doterajší nálepkový systém.

Bývalá práčovňa, ľadovňa, opravovňa a navíjanie elektromotorov, Hlavná ulica, foto z roku 2019

Zberný dvor je neoddeliteľnou súčasťou fungovania VPS. Je otvorený v pracovných dňoch a v sobotu, obyvatelia tu môžu odovzdať vytriedený odpad, zelený rozložiteľný odpad, nadrozmerný odpad, textil, použité jedlé oleje, knihy, elektroodpad, drobný stavebný odpad, pneumatiky či autobatérie, rovnako aj nebezpečný odpad vo vyhradených dňoch. V roku 2021 sa Zberný dvor dočkal niekoľkých noviniek. Bol tu nainštalovaný komunikačný systém a vynovené značenie pri nájazde na váhu, vďaka čomu sa obyvatelia na dvore lepšie orientujú. Pribudli aj nové kontajnery na staré šatstvo, obuv, knihy či vybrané hračky, rovnako sa podarilo zoštiepkovať a odviezť do kompostárne tony zeleného odpadu na ďalšie spracovanie.

V rámci areálu VPS je v prevádzke aj triediaca linka na plasty. Na nej zamestnanci každodenne dotrieďujú plastový odpad a pripravujú ho na druhotné spracovanie. Cieľom je, aby bolo možné za mesto Stupava odovzdať čo najviac plastov spracovateľovi na recykláciu, preto je súčasťou činností aj ručné  dotrieďovanie jednotlivých kategórií plastu.

VPS sa stará o Dom smútku aj o tri mestské cintoríny. Okrem pravidelnej údržby, kosenia a orezov stromov a konárov v roku 2020 pribudli na všetky tri miesta aj orientačné tabule s mapou cintorína.

Vedenie aj zamestnanci sú nápomocní aj pri rôznych komunitných iniciatívach. Medzi také patria napríklad čistiace brigády, na ktoré sú pravidelné umiestňované veľkokapacitné kontajnery, pomocnú ruku podajú aj pri odvoze odpadu zo susedských brigád.

Verejnoprospešné služby sa však v posledom čase púšťajú aj do väčších komunitných projektov. V roku 2020 sa tak začala v spolupráci s dobrovoľníkmi a sponzormi obnova Artézskej studne, v roku 2021 pokračovala úprava okolia, terénu a vysadenie zelene.

Rovnako v roku 2020 prispela spoločnosť aj k renovácii okolia kaplnky Sv. Barbory, zamestnanci v rámci dobrovoľníckej činnosti vyhotovili v spolupráci so správcom aj nový drevený kríž. Rekonštrukcie a revitalizácie verejného priestranstva pokračovali v roku 2021 aj Pivovarským rybníkom v parku. Novým vzhľadom sa tak môže pochváliť nielen rybník, ale aj hrádza a upravené okolie, ktoré skrášľuje vysadená zeleň, nové lavičky a smetné koše.

Mimopracovné aktivity VPS

Deň mestských organizácií sa pomaly stáva v Stupave tradíciou. V spolupráci s Mestským úradom, MKIC, Mestskou políciou, Dobrovoľnými hasičmi či Vodárňami a kanalizáciami sú tak Verejnoprospešné služby súčasťou dňa, počas ktorého môžu obyvatelia spoznať činnosť, vybavenie a zamestnancov jednotlivých organizácií.

Perspektíva Verejnoprospešných služieb

Pohľad na dom, v ktorom mali Komunálne služby svoje sídlo, administratívu aj prevádzkarne. Budova sa nachádza na dnešnej Hlavnej ulici, ktorá bola vždy hlavná, ale volala sa podľa aktuálnej politickej situácie rôzne: A. Hitlera, J. Stalina či kpt. J. Nálepku. Aktuálne je vo dvore piváreň a oprava bicyklov.

V ostatných rokoch mesto Stupava zaznamenalo veľký nárast bytovej výstavby, ktorý sa sústredil do nových mestských častí. Vznikajú nové ulice, nové domy, ku ktorým patria nové cesty, chodníky, zeleň, osvetlenie. To všetko pre spoločnosť znamená rozširovanie pôsobnosti a rozsahu prác. Zároveň, v súvislosti s rastúcim dôrazom na ochranu životného prostredia sa bude neustále dbať na lepšie triedenie odpadu, starostlivosť o mestskú zeleň a čistotu mesta aj parkov. V súvislosti s tým bude rásť potreba vzdelávania obyvateľov, šírenia osvety a noviniek z environmentálnej oblasti tak, aby bola Stupava schopná plniť prísne kritériá či už v produkcii odpadu alebo v oblasti ekológie.

Verejnoprospešné služby Stupava tak budú mať svoje nezastupiteľné miesto v každodennom živote mesta a jeho obyvateľov aj naďalej.

Autori: Svetozár Prokeš, Silvia B. Nagyová