Časté otázky

Všeobecné otázky

Odpadové hospodárstvo

Kde môžem nahlásiť podnet súvisiaci s vývozom odpadu alebo údržbou mesta?

Podnety z mestských, verejných priestranstiev, ktoré sú v správe mesta Stupava môžete oznamovať na linke: 02/659 34 112 v pracovných dňoch od 7.00 do 11.30 hod., od 12.30 do 15.30 hod., prípadne mailom na vps@vps-stupava.sk. Viac informácií a možností na stránke Kontakt.

Kde si môžem kúpiť nádobu na odpad?

Otváram si prevádzku, kam sa mám hlásiť ohľadne vývozu odpadu?

V prípade zriadenia prevádzky je povinný sa podnikateľ registrovať na Mestskom úrade a uhradiť poplatok za za zvoz, zber a likvidáciu tuhého komunálneho odpadu na Referáte daní a poplatkov.

Pre zvoz separovaného odpadu podnikateľ uzatvára zmluvu so spoločnosťou, ktorá mu zabezpečí jeho zvoz a spracovanie.. Je možné ju uzavrieť aj s Verejnoprospešnými službami Stupava, pričom v zmluve si obe strany dohodnú podmienky ako frekvencia a cena vývozu či veľkosť nádoby.

Kde nájdem zoznam košov na psie exkrementy?

Viď Mapy

Ako mám triediť kuchynský odpad?

Čo nepatrí do nádob na triedený odpad?

Čo patrí do jednotlivých nádob na triedený odpad?

Čo mám robiť, ak sa mi nakopil triedený odpad a termín zvozu je ďaleko?

Odpad je možné odovzdať v otváracích hodinách na Zbernom dvore.

Ako budem vedieť, kedy mi vyvezú triedený odpad z domu?

Triedený odpad v Stupave je odvážaný od rodinných domov jedenkrát mesačne v určených termínoch podľa rozdelených obvodov. Odpad má byť umiestnený vo farebných vreciach alebo farebných nádobách určených na tento druh odpadu, v deň zberu prístupný na ulici najneskôr do 7.00 hod.

Nazbieralo sa mi viac odpadu, môžem vyložiť vrecia k nádobám?

Smeti je potrebné umiestniť do smetnej nádoby, pohodené vrecia, tašky alebo iný odpad v jej okolí naši pracovníci nie sú povinní odviezť. Ak sa v domácnosti jednorázovo nakopí viac odpadu, je možné si dokúpiť na Zbernom dvore jednorazové žlté  120 l vrece označené nápisom „Odpadové hospodárstvo Stupava" Cena je 4.20 €/ks. Separovaný, nadrozmerný, zelený alebo drobný stavebný odpad je možné doviezť na Zberný dvor.

Ako často sa vyváža komunálny odpad?

Od bytových domov sa odváža jedenkrát týždenne. Od rodinných domov sa nádoby na komunálny odpad vysýpajú  každý alebo každý druhý týždeň podľa preferencií obyvateľov. Túto frenkvenciu aktuálne určujú farebné nálepky  s číslom 1 alebo 2. Rozdelenie ulíc podľa jednotlivých dní si môžete pozrieť v mape.

Kde môžem nahlásiť podnet súvisiaci s vývozom odpadu alebo údržbou mesta?

Podnety z mestských, verejných priestranstiev, ktoré sú v správe mesta Stupava môžete oznamovať na linke: 02/659 34 112 v pracovných dňoch od 7.00 do 11.30 hod., od 12.30 do 15.30 hod., prípadne mailom na vps@vps-stupava.sk. Viac informácií a možností na stránke Kontakt.

Aké služby poskytujete pre verejnosť a ako si ich môžem objednať?

Viď Služby.

Kde si môžem kúpiť nádobu na odpad?

Zberný dvor

Kedy a aký odpad môžem doviezť na zberný dvor?

Pohrebníctvo

Je možné vybaviť vstup na cintorín pre vozidlo?

V pracovných dňoch v čase od 7.00 do 11.00 je možné na telefónnom čísle 02/659 34 519 vybaviť vstup pre motorové vozidlá (napr. pre potreby kamenárov a podobne)

Kde vybavím prevoz zosnulého mimo pracovných hodín?

Kontaktovať môžete nonstop službu prevozu zosnulých na čísle: 0918 652 903

Koľko cintorínov je v Stupave a kde sa nachádzajú?

V Stupave máme tri cintoríny, všetky tri sú v správe Verejnoprospešných služieb. Ich umiestnenie si môžete pozrieť na mape.

  • Nový cintorín (Rímska 1010/24)
  • Starý cintorín (Cintorínska ulica)
  • Mástsky cinotrín (Hviezdoslavova ulica)

Údržba mesta

Kde môžem nahlásiť podnet súvisiaci s vývozom odpadu alebo údržbou mesta?

Podnety z mestských, verejných priestranstiev, ktoré sú v správe mesta Stupava môžete oznamovať na linke: 02/659 34 112 v pracovných dňoch od 7.00 do 11.30 hod., od 12.30 do 15.30 hod., prípadne mailom na vps@vps-stupava.sk. Viac informácií a možností na stránke Kontakt.

Aké služby poskytujete pre verejnosť a ako si ich môžem objednať?

Viď Služby.

Kde môžem nahlásiť podnet súvisiaci so životným prostredím?

Podnety súvisiace so životným prostredím môžete hlásiť na adrese enviropodnety@stupava.sk