Kuchynský odpad

Kuchynský odpad, jedlé oleje a tuky

Od 1. júla 2021 prebieha aj v Stupave zber kuchynského odpadu od bytových domov. Na kontajnerových stojiskách pribudli hnedé nádoby určené na tento druh odpadu.

Týždňový interval zvozu

Zvozy sa realizujú v týždňových intervaloch, každý týždeň budú vymenené vrecia, prípadne aj celé nádoby za nové a čisté. Zvoz a zhodnocovanie kuchynského odpadu bude pre Stupavu zabezpečovať špecializovaná spoločnosť v spolupráci s VPS Stupava.

Skúšobný zber kuchynského oleja

V rámci zvyšovania podielu triedeného odpadu spustíme v Stupave aj skúšobný zber použitého kuchynského oleja. Bližšie informácie prinesieme čoskoro.

ČO PATRÍ DO NÁDOBY NA ROZLOŽITEĽNÝ KUCHYNSKÝ ODPAD

 • starý chlieb a pečivo
 • zvyšky jedla, kávy a čaju
 • mäso, ryby, mliečne výrobky, vajcia
 • potraviny po záručnej lehote
 • vaječné a orechové škrupiny

ČO NEPATRÍ DO NÁDOBY NA ROZLOŽITEĽNÝ KUCHYNSKÝ ODPAD

 • použitý jedlý olej a tuk (bude sa zbierať osobitne v druhej polovici roka)
 • zelený odpad zo záhrad (je ho možné bezplatne doviezť na Zberný dvor)
 • stavebný odpad (je ho možné odovzdať za poplatok 78,00 € / 1 t na Zbernom dvore)
 • triedený odpad (patrí do nádob na to určených)
 • cigaretové ohorky
 • stavebný odpad
 • uhynuté zvieratá
 • plienky
 • sáčky z vysávača