Odpadové hospodárstvo

Hlavné činnosti

  • zber a odvoz vytriedených zložiek komunálneho odpadu
  • dotrieďovacia linka
  • zvoz komunálneho odpadu
  • predaj plastových smetných nádob o objeme 120 l, 240 l a 1100 l

Vývoz komunálneho odpadu v Stupave

Komunálny odpad sa odváža od bytových domov z nádob na to určených z kontajnerových stojísk jedenkrát týždenne.

Od rodinných domov sa nádoby na komunálny odpad vysýpajú každý alebo každý druhý týždeň podľa preferencií obyvateľov. Túto frenkvenciu určujú farebné nálepky s číslom 1 alebo 2, ktoré vám pridelia na Mestskom úrade na referáte odpadov. Tieto majú byť umiestnené na viditeľnom mieste na smetnej nádobe

Je plánované spustenie nového elektronického systému registrácie odpadu, aktuálne prebieha označovanie smetných nádob. Nový systém nám umožní efektívnejšie organizovať zber odpadu a následnú kontrolu činnosti.

Smeti je potrebné umiestniť do smetnej nádoby. Pohodené vrecia, tašky alebo iný odpad v jej okolí naši pracovníci nie sú povinní odviezť.

Od smetných nádob odvážame iba vrecia, ktoré sú na to určené ako doplnkový systém zberu. Ide o jednorazové žlté 120 l vrece označené nápisom „Odpadové hospodárstvo Stupava, ktoré je možné kúpiť na Zbernom dvore v Stupave. Cena za jedno vrece je 4.20 €.

Nálepka znamená vývoz každý týždeň.

.

Nálepka znamená vývoz každý párny týždeň.

.

Nálepka znamená vývoz každý párny týždeň.

.

NEOZNAČENÉ NÁDOBY SA NEVYSÝPAJÚ!

Triedený odpad

Triedený odpad v Stupave je odvážaný od bytových domov z nádob na to určených z kontajnerových stojísk dvakrát týždenne. Od rodinných domov je triedený odpad zbieraný jedenkrát mesačne podľa rozdelených obvodov . Triedený odpad má byť umiestnený vo farebných vreciach alebo farebných nádobách určených na tento druh odpadu, v deň zberu prístupný na ulici najneskôr do 7.00 hod.

Vrecia dostanú obyvatelia podľa zoznamu registrovaných platcov za odpad vždy na začiatku roka a následne na výmenu pri vývoze odpadu. Vrecia je možné odovzdať v otváracích hodinách aj na Zbernom dvore.

Rozdelenie nádob podľa druhu triedeného odpadu

Modrá: papier

Patria sem:
noviny, časopisy, knihy bez dosiek, baliaci papier, stlačené kartóny, krabice a obaly

Nepatria sem:
voskový, prepisovací, brúsny, asfaltový a lakovaný papier, všetky druhy znečisteného papiera.

Zelená: sklo

Patria sem:
prázdne sklenené fľaše bez kovových uzáverov, sklenené poháre, črepy, tabuľové sklo

Nepatria sem:
zrkadlá, lepené a drôtené sklo, keramika, porcelán, televízne obrazovky, žiarovky, žiarivky, sklobetónové tvárnice, sklá z automobilov, varné a mliečne sklo, termoskové vložky.

Žltá : plasty

Patria sem:
prázdne, vypláchnuté a stlačené PET fľaše, tetrapaky, obaly z kozmetických a čistiacich prípravkov, plechovky, konzervy

Nepatria sem:
linoleum, plastové fľaše od oleja, znečistené plastové obaly, celofán, obaly od čipsov, plastový záhradný nábytok, bandasky, sudy, črepníky, jednorazové obaly z jedla, hračky

Hnedá: kuchynský odpad

Patria sem:
starý chlieb a pečivo, zvyšky jedla, kávy a čaju, mäso, ryby, mliečne výrobky, vajcia, potraviny po záručnej lehote, vaječné a orechové škrupiny

Nepatria sem:
použitý jedlý olej a tuk,zelený odpad zo záhrad,stavebný odpad, triedený odpad, cigaretové ohorky, stavebný odpad, uhynuté zvieratá, plienky, sáčky z vysávača

Podrobné informácie o zbere kuchynského odpadu nájdete na samostatnej stránke TU.

Pneumatiky a autobatérie

Pneumatiky a autobatérie od fyzických osôb a obyvateľov Stupavy patria na zberný dvor.

Nebezpečný odpad

Medzi nebezpečné odpady sú zaradené farby, lepidlá, agresívne čistiace prostriedky, riedidlá, pesticídy, oleje z áut. Tento druh odpadu môžu obyvatelia Stupavy bezplatne odovzdať na zbernom dvore vo vybrané dni vyznačené vždy v kalendári zberu na daný rok.

Kovový odpad

Je možné odovzdať v Stupave v zberných surovinách Barcaj so sídlom na Devínskej ceste. Ak nemáte možnosť dopravy, pracovníci zberných surovín prídu pre tento odpad k Vám domov. V priebehu celého roka, najneskôr týždeň pred termínom zberu, môžete požiadať o túto službu na t.č. 0911 434 581. Rovnako je možné kovový odpad odovzdať bezplatne na zbernom dvore.

Nadrozmerný odpad, šatstvo, jedlý olej, elektronický odpad, drobný stavebný odpad, čistý polystyrén, biologicky rozložiteľný zelený odpad môžu fyzické osoby odovzdať na Zbernom dvore.

Rozdelenie ulíc podľa obvodov pre zber triedeného odpadu

I. OBVOD:

Agátová, Benolákova, Bezručova, Bočná, Cementárenská, Dlhá, Fándlyho, Keltská, Krajná, Krížna, Kúpeľná, Lipová, Marcheggská, Mierová, Mlynská, Na aleji, Pri majeri, Robotnícka, Rovná, Sama Tomášika, Sládkovičova, Spojná, Stredná, Továrenská, Vajanského, Veterná, Wolkerova, Zadná, Záhradná, Zdravotnícka, Zemanská, Žabárňa a Železničná

II. OBVOD:

Bajzova, Bottova, Cintorínska, Debnáreň, Devínska cesta, Dolná, Hlavná, Hodžova, Hollého, Hroznová, Hurbanova, Hviezdoslavova, Jaseňová, Juračkova, Kalvárska, Karpatská (po križovatku Pod Kremenicou), Kolakovičova, Krátka, Marianska, Martina Benku, Matúškova, Moyzesova, Muštová, Na Dieloch, Nám. M. R. Štefánika, Nám. Sv. Trojice, Pri Borníku, Pri Polankach, Révová, Slovenská, Šípková, Školská, Štúrova, Viničná, Vinohradská a Záhumenská.

III. OBVOD:

Brezová, Dubová, Duklianska, Ferdiša Kostku, Hrabová, Jána Ondruša, Jelenia, Kalinčiakova, Lesná, Liesková, Líščia, Ľ. Kraskovskej, Mateja Bela, Medzipotočná, Na Kopcoch, Námestie Slovenského povstania, Nová, Osiková, Park, Pajštúnska, Pažitná, Piesková, Platanová, Poľná, Prof. Ondroucha, Rímska, Ruda Morica, U Kozánka, Ul. SNP a Václava Honzu.

IV. OBVOD:

Bazová, Bitúnková, Čakanková, Družstevná, Džbankárska, Gaštanová, Javorová, Karpatská (od križovatky Pod Kremenicou), Konvalinková, Kosatcová, Kvetná, Lúčna, Ľanová, Malacká, Na Pekárkach, Nad potokom, Na stráni, Na Vrchnú horu, Na vyhliadke, Nevädzová, Obuvnícka, Orechová, Pastierska, Pod Kopcami, Pod Kremenicou, Pri Greftoch, Pri kríži, Pri potoku, Púpavová, Sadová, Slnečná, Stromová, Veternicová a Zvončeková.

Dotrieďovacia linka

V rámci areálu VPS je v prevádzke aj triediaca linka na plasty. Na nej zamestnanci každodenne dotrieďujú plastový odpad a pripravujú ho na druhotné spracovanie. Našim cieľom je, aby sme mohli za mesto Stupava odovzdať čo najviac plastov spracovateľovi na recykláciu, preto je súčasťou našich činností aj ručné dotrieďovanie jednotlivých kategórií plastu.

Predaj plastových nádob na odpad

VPS Stupava zastrešuje aj predaj plastových nádob na komunálny a triedený odpad. Obyvatelia rodinných domov si môžu zakúpiť 120 litrové nádoby v cene 38.00 €/ks a 240 litrové nádoby za 50.00 €/ks.

Farebne zodpovedajú rozdeleniu:

čierna

komunálny odpad

modrá

papier

zelená

sklo

žltá

plast

Je možné si zakúpiť nádoby aj jednotlivo podľa toho, z ktorého druhu odpadu tvorí domácnosť najväčšie množstvo. Pre ostatné druhy triedeného odpadu je možné pokračovať v systéme vrecového zberu.

Mapa

* Zobrazenie položiek na mape je orientačné

Časté otázky

Kde môžem nahlásiť podnet súvisiaci s vývozom odpadu alebo údržbou mesta?

Podnety z mestských, verejných priestranstiev, ktoré sú v správe mesta Stupava môžete oznamovať na linke: 02/659 34 112 v pracovných dňoch od 7.00 do 11.30 hod., od 12.30 do 15.30 hod., prípadne mailom na vps@vps-stupava.sk. Viac informácií a možností na stránke Kontakt.

Kde si môžem kúpiť nádobu na odpad?

Otváram si prevádzku, kam sa mám hlásiť ohľadne vývozu odpadu?

V prípade zriadenia prevádzky je povinný sa podnikateľ registrovať na Mestskom úrade a uhradiť poplatok za za zvoz, zber a likvidáciu tuhého komunálneho odpadu na Referáte daní a poplatkov.

Pre zvoz separovaného odpadu podnikateľ uzatvára zmluvu so spoločnosťou, ktorá mu zabezpečí jeho zvoz a spracovanie.. Je možné ju uzavrieť aj s Verejnoprospešnými službami Stupava, pričom v zmluve si obe strany dohodnú podmienky ako frekvencia a cena vývozu či veľkosť nádoby.

Kde nájdem zoznam košov na psie exkrementy?

Viď Mapy

Ako mám triediť kuchynský odpad?

Čo nepatrí do nádob na triedený odpad?

Čo patrí do jednotlivých nádob na triedený odpad?

Čo mám robiť, ak sa mi nakopil triedený odpad a termín zvozu je ďaleko?

Odpad je možné odovzdať v otváracích hodinách na Zbernom dvore.

Ako budem vedieť, kedy mi vyvezú triedený odpad z domu?

Triedený odpad v Stupave je odvážaný od rodinných domov jedenkrát mesačne v určených termínoch podľa rozdelených obvodov. Odpad má byť umiestnený vo farebných vreciach alebo farebných nádobách určených na tento druh odpadu, v deň zberu prístupný na ulici najneskôr do 7.00 hod.

Nazbieralo sa mi viac odpadu, môžem vyložiť vrecia k nádobám?

Smeti je potrebné umiestniť do smetnej nádoby, pohodené vrecia, tašky alebo iný odpad v jej okolí naši pracovníci nie sú povinní odviezť. Ak sa v domácnosti jednorázovo nakopí viac odpadu, je možné si dokúpiť na Zbernom dvore jednorazové žlté  120 l vrece označené nápisom „Odpadové hospodárstvo Stupava" Cena je 4.20 €/ks. Separovaný, nadrozmerný, zelený alebo drobný stavebný odpad je možné doviezť na Zberný dvor.

Ako často sa vyváža komunálny odpad?

Od bytových domov sa odváža jedenkrát týždenne. Od rodinných domov sa nádoby na komunálny odpad vysýpajú  každý alebo každý druhý týždeň podľa preferencií obyvateľov. Túto frenkvenciu aktuálne určujú farebné nálepky  s číslom 1 alebo 2. Rozdelenie ulíc podľa jednotlivých dní si môžete pozrieť v mape.