Podnikatelia a firmy

Komunálny a triedený odpad pri podnikateľských subjektoch

Poplatky

Výška poplatku za komunálny odpad v prípade právnických osôb sa stanovuje na základe aktuálne platného všeobecne záväzného nariadenia. Poplatok sa vyrubuje každoročne, pričom daňovým obdobím je kalendárny rok. Poplatok sa stanovuje rozhodnutím a po splnení si oznamovacej povinnosti poplatníka o vzniku povinnosti úhrady poplatku. Počas roka sa vyberá v alikvótnej časti.

Triedený odpad

Podnikateľský subjekt je v prípade otvorenia prevádzky povinný uzavrieť zmluvu so spoločnosťou, ktorá mu zabezpečí zvoz a spracovanie triedeného odpadu. Je možné ju uzavrieť aj s Verejnoprospešnými službami Stupava, pričom v zmluve si obe strany dohodnú podmienky ako frekvencia a cena vývozu či veľkosť nádoby. Viac informácií získate na telefónnom čísle 02/659 34 112 v pracovných dňoch v čase od 7.00 – 11.30, 12.30 – 15.30.

Predaj plastových nádob na odpad

Pre podnikateľské subjekty ponúka VPS možnosť si zakúpiť 1100 litrové nádoby na komunálny aj triedený odpad v cene 234,60 €/ks.