Zásady ochrany osobných údajov

Informácia o spracúvaní osobných údajov

V súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej aj ako „GDPR“) si plníme informačnú povinnosť v súvislosti so spracúvaním osobných údajov.

Prosím, prečítajte si nasledujúce informácie, ako spracúvame osobné údaje. Pri spracúvaní Vašich osobných údajov ste dotknutou osobou t.j. osobou, ktorej sa týkajú osobné údaje, ktoré spracúvame.

Prevádzkovateľ

Prevádzkovateľ:

Verejnoprospešné služby Stupava, p.o.

Prevádzka:

Dlhá 11/1248, 900 31 Stupava

Telefón:

02/659 35 912

E-mail:

V prípade akýchkoľvek otázok alebo ak si chcete uplatniť svoje práva v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov, kontaktuje prosím prevádzkovateľa prostredníctvom vyššie uvedeného e-mailu alebo písomne doručením na adresu sídla prevádzkovateľa alebo zodpovednú osobu e-mailom na: zodpovednaosoba@vps-stupava.sk.

Odkiaľ získavame Vaše osobné údaje?

Osobné údaje získavame vo väčšine prípadov priamo od dotknutých osôb. V prípade, ak získavame osobné údaje aj z iných zdrojov, poskytneme dotknutej osobe aj informáciu, z akého zdroja sme jej osobné údaje získali a informáciu o kategórii dotknutých osobných údajov.

Osobné údaje spracúvame na nasledovných právnych základoch:

 • na základe zmluvných a predzmluvných vzťahov (čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR)
 • na základe oprávnených záujmov (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR)
 • na základe plnenia zákonnej povinnosti (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR)
 • na základe súhlasu (čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR).

Dovoľujeme si Vás informovať, že dotknutá osoba je povinná poskytnúť svoje osobné údaje, ak je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné v súvislosti s plnením zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.

Dotknutá osoba je taktiež povinná poskytnúť osobné údaje v prípadoch kedy je ich poskytnutie zmluvnou požiadavkou vyplývajúcou zo zmluvy uzatvorenej medzi prevádzkovateľom a dotknutou osobou. Poskytnutie osobných údajov v rámci predzmluvných a zmluvných vzťahov je potrebné, v opačnom prípade by ich neposkytnutie mohlo znemožniť účasť dotknutej osoby vo výberovom konaní, uzatvorenie zmluvy, príp. jej plnenie. 

Ak je právnym základom spracúvania osobných údajov súhlas, udelenie súhlasu je dobrovoľné. V prípade, že spracúvame osobné údaje na základe Vášho súhlasu, máte právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Odvolanie súhlasu nie je spoplatnené ani inak sankcionované. Súhlas je možné odvolať e-mailom na vps@vps-stupava.sk alebo písomne doručením na adresu sídla prevádzkovateľa.

V prípade, ak spracúvame osobné údaje na základe našich oprávnených záujmov (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR), dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvaniu jej osobných údajov vykonávanom na tomto právnom základe (vrátane namietania proti profilovaniu založenému na ustanovení čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR).

 

Akú dlhú dobu budeme uchovávať Vaše osobné údaje?

Osobné údaje budeme uchovávať po dobu nevyhnutnú na dosiahnutie účelu, na ktorý sa osobné údaje spracúvajú.

Pokiaľ sú Vaše osobné údaje spracúvané v rámci plnenia zákonných povinností prevádzkovateľa a právny predpis určuje dobu uchovávania alebo kritériá na jej určenie, budeme osobné údaje a súvisiacu dokumentáciu uchovávať po dobu vyžadovanú príslušným právnym predpisom.

Na uchovávanie osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame sa vzťahuje zákon č. 395/2002 Z. z.
o archívoch a registratúrach v znení neskorších predpisov v spojení s Registratúrnym plánom prevádzkovateľa.

Podrobnejšie informácie o dobe uchovávania nájdete ďalej v tomto dokumente.

 

Na aké účely spracúvame osobné údaje, aký je právny základ ich spracúvania a doba spracúvania?

 

 • na účel realizácie verejného obstarávania a výberových konaní na tovary, práce a služby pre prevádzkovateľa

 

Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie zákonných povinností prevádzkovateľa vyplývajúcich zo zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Doba uchovávania: po dobu do skončenia výberového konania.

 

 • na účel povinného zverejňovania údajov o vyhotovenej objednávke tovarov, služieb a prác a faktúre za tovary, služby, práce na webovom sídle prevádzkovateľa

 

Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie zákonných povinností prevádzkovateľa ako povinnej osoby, vyplývajúcich zo zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

Doba uchovávania: V súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov je prevádzkovateľ (ako povinná osoba) povinný zverejňovať údaje na účel povinného zverejňovania údajov o vyhotovenej objednávke tovarov, služieb a prác a o faktúre za tovary, služby, práce nepretržite počas piatich rokov odo dňa ich zverejnenia.

 

 • na účel vybavovania žiadostí o sprístupnenie informácií

 

Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie zákonných povinností prevádzkovateľa vyplývajúcich zo zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov alebo sa spracúvanie (sprístupnenie údajov) uskutočňuje na základe súhlasu dotknutej osoby. Spracúvajú sa osobné údaje žiadateľa ako aj osobné údaje sprístupnené prevádzkovateľom ako povinnou osobou na základe zákona alebo predchádzajúceho písomného súhlasu a údaje zistené alebo poskytnuté v priebehu konania.

Doba uchovávania: 5 rokov (od konca roka, v ktorom bola žiadosť vybavená).

 

 • na účel vybavovania sťažností

 

Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie zákonných povinností prevádzkovateľa vyplývajúcich zo zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení zákona č. 289/2012 Z. z.

Doba uchovávania: 10 rokov (od konca roka, v ktorom bola sťažnosť vybavená).

 

 • na účel evidencie hrobových miest

Spracúvanie na tento účel je nevyhnutné na plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa, ktorý je prevádzkovateľom pohrebiska v zmysle zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve.

Doba uchovávania: počas celej doby prevádzkovania pohrebiska prevádzkovateľom.

 

 • na účely uzatvorenia a realizácie zmluvy o nájme hrobového miesta

V tomto prípade je spracúvanie nevyhnutné, aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy (predzmluvné vzťahy) a na plnenie nájomnej zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba (zmluvné vzťahy).

Doba uchovávania: do vysporiadania práv a záväzkov zo zmluvy, minimálne však 10 rokov od skončenia zmluvného vzťahu na základe zmluvy o nájme hrobového miesta.

 

 • na účely poskytovania cintorínskych a pohrebných služieb (prenájom domu smútku, prenájom chladiaceho zariadenia, výdaj povolení na stavbu pomníka, výdaj povolení pre vstup autom do cintorínov)

V tomto prípade je spracúvanie nevyhnutné, aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby (žiadateľa o poskytnutie služby) vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy (predzmluvné vzťahy) a na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba (zmluvné vzťahy).

Doba uchovávania: do vysporiadania práv a záväzkov zo zmluvy o nájme, minimálne však 10 rokov od skončenia zmluvného vzťahu; v prípade udelenia povolenia na stavbu pomníka a na vstup vozidlom na cintorín, po dobu na ktorú bolo povolenie udelené.

 

 • na účel vybavenia žiadosti/ objednávky obyvateľa Mesta Stupava na poskytnutie služby vývozu septiku a/alebo pristavenia a vývozu veľkoobjemového kontajnera a/alebo služby triedenia separovaného zberu a realizácie požadovanej služby

V tomto prípade je spracúvanie nevyhnutné, aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy (predzmluvné vzťahy) a na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba (zmluvné vzťahy).

Doba uchovávania: 10 rokov od ukončenia poskytovania požadovanej služby.

 

 • na účel vedenia účtovníctva, spracovania účtovných a daňových dokladov, fakturácia a evidencia hotovostnej pokladne

Spracúvanie na tento účel je nevyhnutné na plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa, najmä  v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmu v znení neskorších predpisov, zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.

Doba uchovávania: 10 rokov (v súlade so zákonom o účtovníctve – § 35).

 

 • na účel zaistenia bezpečnosti siete a informačnej bezpečnosti

Právnym základom spracúvania osobných údajov je v tomto prípade oprávnený záujem prevádzkovateľa zabrániť neoprávnenému prístupu k elektronickým komunikačným sieťam, zabrániť poškodzovaniu počítačových a elektronických komunikačných systémov a ochrana údajov nachádzajúcich sa v IT technológiách a systémoch prevádzkovateľa.

Doba uchovávania: 5 rokov nasledujúcich po skončení kalendárneho roku, v ktorom bol log zaznamenaný.

 

 • na registratúrne účely, vrátane evidencie odosielaných a prijatých poštových zásielok

Spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa podľa zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Doba uchovávania: doby uchovávania osobných údajov v jednotlivých dokumentoch (registratúrnych záznamoch) sú určené v Registratúrnom pláne. Osobné údaje v evidencii odosielaných a prijatých poštových zásielok uchovávame do dobu 5 rokov (od skončenia kalendárneho roka, v ktorom bola poštová zásielka odoslaná/ prijatá).

 

 • na účel vybavovania žiadostí o výkon práv dotknutých osôb

Spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa podľa právnych predpisov o ochrane osobných údajov (GDPR), ktoré má prevádzkovateľ v súvislosti s uplatňovaním práv dotknutých osôb v zmysle čl. 15 až 22 GDPR.

Doba uchovávania: 5 rokov odo dňa vybavenia žiadosti, minimálne však do právoplatného skončenia správneho konania, ktoré v súvislosti so žiadosťou začalo na podnet dotknutej osoby.

 

 • na účel realizácie existujúcich zmluvných vzťahov s dodávateľmi, vrátane evidencie dodávateľov

Spracúvanie na tento účel je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba (dodávateľ). Údaje o účastníkoch povinne zverejňovaných zmlúv sa zverejňujú v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR.

Doba uchovávania: do vysporiadania práv a záväzkov zo zmluvy, minimálne však 10 rokov od skončenia zmluvného vzťahu.

 

 • na účel komunikácie s dodávateľmi

Právnym základom spracúvania osobných údajov je v tomto prípade oprávnený záujem prevádzkovateľa na uskutočňovaní komunikácie s dodávateľmi pri vykonávaní služieb pre prevádzkovateľa.

Doba uchovávania: do skončenia zmluvného vzťahu s obchodným partnerom.

 

 • na účel platného uzatvorenia a zabezpečenia plnenia zmluvných vzťahov

Na tento účel spracúvame osobné údaje osôb oprávnených konať v mene dodávateľa a údaje zamestnancov dodávateľov uvedené v zmluvách uzatváraných v rámci dodávateľsko-odberateľských vzťahov resp. v návrhoch týchto zmlúv. Údaje týchto dotknutých osôb spracúvame na tento účel na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa zabezpečiť platné uzatvorenie zmlúv a ich efektívne plnenie.

Doba uchovávania: do vysporiadania práv a záväzkov zo zmluvy, minimálne však 10 rokov od skončenia zmluvného vzťahu.

 

 • na účel riadnej identifikácie zmluvnej strany

Na tento účel spracúvame osobné údaje na základe zákonnej požiadavky na riadnu identifikáciu zmluvnej strany (napr. dodávateľské zmluvy s fyzickými osobami – podnikateľmi) kedy osobné údaje spracúvame na základe zákona (Občiansky zákonník, Obchodný zákonník).

Doba uchovávania: do vysporiadania práv a záväzkov zo zmluvy, minimálne však 10 rokov od skončenia zmluvného vzťahu.

 

 • na účel vedenia agendy súvisiacej s prebiehajúcimi spormi a exekúciami a agendy vymáhania pohľadávok a iných nárokov prevádzkovateľa v rámci súdneho, mimosúdneho, exekučného alebo konkurzného konania, vrátane právneho zastupovania v týchto konaniach

V prípade, ak spracúvame Vaše osobné údaje na tento účel, právnym základom spracúvania je oprávnený záujem prevádzkovateľa, a to uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov prevádzkovateľa, zabránenie vzniku škôd a zabezpečenie splnenia pohľadávok a iných právnych nárokov prevádzkovateľa. V rámci tohto účelu môžeme poskytnúť osobné údaje advokátovi, ktorý spracúva osobné údaje klientov a iných fyzických osôb v rozsahu nevyhnutnom na účely výkonu advokácie.

Doba uchovávania: po dobu plynutia zákonných premlčacích a prekluzívnych lehôt, minimálne však do právoplatného skončenia príslušného konania alebo do vysporiadania (splatenia) vymáhaného právneho nároku.

 

 • na účel právneho zastupovania (mimo konaní)

V prípade, ak spracúvame Vaše osobné údaje na tento účel, ide o využívanie právnych služieb advokátov napr. formou pripomienkovania zmlúv a ich dodatkov (vrátane príloh) uzatváraných s dotknutými osobami alebo participácie na stretnutiach a inej komunikácii s dotknutými osobami. V rámci tohto účelu poskytuje prevádzkovateľ osobné údaje advokátovi.

Vaše osobné údaje v tomto prípade poskytujeme advokátovi na základe nášho oprávneného záujmu: zabrániť vzniku škôd využitím odborných právnych služieb.

Doba uchovávania: 5 rokov od skončenia služby právneho zastupovania a v odôvodnených prípadoch aj dlhšie po dobu kým je to nevyhnutné na zabezpečenie a hájenie oprávnených záujmov a právnych nárokov prevádzkovateľa.

 

 • na účel riadneho označenia sporovej strany v súdnom spore a dlžníka v návrhu na exekúciu

Je našou zákonnou povinnosťou riadne identifikovať a označiť osobu dlžníka v návrhu na exekúciu (Exekučný poriadok), ako aj osobu žalobcu či žalovaného v súdnom konaní (Civilný sporový poriadok, Správny súdny poriadok).

Doba uchovávania: do právoplatného skončenia príslušného konania alebo do vysporiadania (splatenia) vymáhaného právneho nároku.

 

 • na účel výberového konania, ktorého sa zúčastňujete ako uchádzač o zamestnanie

Spracúvanie osobných údajov uchádzača o zamestnanie u prevádzkovateľa zahŕňa najmä činnosti spojené s prijímaním a posudzovaním doručeného životopisu a žiadosti o prijatie do zamestnania, uskutočnenie výberového konania a informovanie uchádzača o výsledku (o prijatí resp. neprijatí). V tomto prípade je spracúvanie nevyhnutné, aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy (predzmluvné vzťahy).

Doba uchovávania: do skončenia výberového konania.

 

 • na účel vedenia agendy personalistiky a mzdovej agendy

Osobné údaje sú v rámci tohto účelu spracúvané na právnom základe:

 1. spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba (pracovná zmluva resp. dohoda o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru, dohoda o hmotnej zodpovednosti), alebo
 2. spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa, ide najmä o povinnosti v zmysle:
 • zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce, v znení neskorších predpisov,
 • zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov,
 • zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov,
 • zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov,
 • zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov,
 • zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, v znení neskorších predpisov,
 • zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, v znení neskorších predpisov,
 • zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov,
 • zákona č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov,
 • zákona č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov, v znení neskorších predpisov.

Na plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa v rámci tohto účelu spracúvame osobné údaje zamestnancov, bývalých zamestnancov ako aj bežné osobné údaje iných dotknutých osôb – manželov/manželiek zamestnancov, vyživovaných detí zamestnancov, rodičov vyživovaných detí, blízkych osôb (tieto údaje nám poskytuje zamestnanec).

Doba uchovávania: Doba uchovávania osobných údajov zamestnancov je bližšie špecifikovaná v osobitnom dokumente určenom pre zamestnancov. Osobné údaje iných dotknutých osôb, ktoré spracúvame z dôvodu plnenia našich zákonných povinností, uchovávame po dobu stanovenú v zmysle platných právnych predpisov (10 rokov).

 

 • na účel plnenia povinností voči Sociálnej poisťovni

Spracúvanie osobných údajov je v tomto prípade nevyhnutné na plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa v zmysle zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení v znení neskorších predpisov, zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Na plnenie týchto povinností nám bežné osobné údaje manželov alebo manželiek zamestnancov, ich vyživovaných detí, rodičov vyživovaných detí, blízkych osôb v rozsahu požadovanom právnymi predpismi, poskytujú zamestnanci.

Doba uchovávania: 10 rokov

 

 • na účel plnenia povinností voči zdravotnej poisťovni (odvody, ročné zúčtovanie zdravotného poistenia)

Spracúvanie osobných údajov je v tomto prípade nevyhnutné na plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa v zmysle zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Na plnenie týchto povinností nám bežné osobné údaje manželov alebo manželiek zamestnancov, ich vyživovaných detí, rodičov vyživovaných detí, blízkych osôb v rozsahu požadovanom právnymi predpismi, poskytujú zamestnanci.

Doba uchovávania: 10 rokov

 

 • na účel plnenia daňových povinností prevádzkovateľa

Spracúvanie osobných údajov je v tomto prípade nevyhnutné na plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa v zmysle zákona č.595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

Doba uchovávania: 10 rokov

 

 • na účel manažmentu prístupov a kľúčového režimu

Tento účel zahŕňa činnosti súvisiace s evidenciou prístupových kódov a hesiel do jednotlivých informačných systémov a databáz prevádzkovateľa ako aj evidenciou prístupov do priestorov prevádzkovateľa. V tomto prípade spracúvame osobné údaje pretože ide o oprávnený záujem prevádzkovateľa zabrániť neoprávnenému prístupu do systémov, databáz a vybraných priestorov prevádzkovateľa.

Doba uchovávania: dokumentácia týkajúca sa manažmentu prístupov a kľúčového režimu preukazujúca prístupové oprávnenia konkrétneho užívateľa k jednotlivým informačným systémom, musí byť uchovávaná po dobu 5 rokov od zrušenia jeho prístupových práv. Evidenciu pridelenia a vrátenia kľúčov od priestorov prevádzkovateľa uchovávame po dobu 5 rokov od odovzdania (vrátenia) kľúča.

 

Príjemcovia osobných údajov:

V súvislosti s plnením zákonných povinností prevádzkovateľa sú resp. môžu byť príjemcami Vašich osobných údajov subjekty určené právnymi predpismi, najmä zdravotné poisťovne, Sociálna poisťovňa, daňový úrad, orgány štátnej správy a verejnej moci na výkon kontroly a dozoru, súdy, orgány činné v trestnom konaní.

V závislosti od účelu spracúvania a konkrétnych okolností môžu patriť medzi príjemcov Vašich osobných údajov aj iné osoby (v pozícii sprostredkovateľa alebo samostatného prevádzkovateľa), najmä:

 • advokát,
 • exekútor,
 • banka,
 • zodpovedná osoba,
 • poskytovateľ poštových služieb,
 • externý poskytovateľ služieb v oblasti personalistiky, účtovníctva a spracúvania miezd,
 • spoločnosť vykonávajúca externú podporu a prevádzku webových stránok,
 • externí poskytovatelia služieb v oblasti informačných systémov a softvérových produktov,
 • poskytovateľ služieb pasportizácie hrobových miest,
 • externý prevádzkovateľ systému pre evidenciu odpadového hospodárstva obcí.

V prípadoch, kedy spracúvame Vaše osobné údaje prostredníctvom sprostredkovateľov, ako osobitnej kategórie príjemcov osobných údajov, dbáme na to, aby postupovali v súlade s platnými právnymi predpismi a podmienkami dohodnutými zmluvou o spracúvaní osobných údajov, aby boli viazaní mlčanlivosťou a vaše údaje chránili v súlade s požiadavkami GDPR.

 

Budú Vaše osobné údaje poskytnuté mimo Európskej únie?

Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie sa neuskutočňuje.

 

Budú Vaše osobné údaje použité na automatizované individuálne rozhodovanie?

Osobné údaje nebudú použité na automatizované individuálne rozhodovanie, vrátane profilovania.

 

Práva dotknutých osôb:

Právo na prístup k osobným údajom podľa čl. 15 GDPR:

Dotknutá osoba má právo na poskytnutie potvrdenia o tom, že prevádzkovateľ spracúva osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Dotknutá osoba má právo získať prístup k jej osobným údajom (má právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré má prevádzkovateľ o dotknutej osobe k dispozícii), a informácie o tom ako ich prevádzkovateľ spracúva v rozsahu podľa článku 15 GDPR.

Právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR:

Dotknutá osoba má právo na opravu osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, ak sú nesprávne alebo na ich doplnenie, ak sú neúplné. Prevádzkovateľ musí žiadosti o opravu príp. doplnenie osobných údajov vyhovieť bez zbytočného odkladu.

Právo na vymazanie (právo na „zabudnutie“) podľa čl. 17 GDPR:

Dotknutá osoba má právo dosiahnuť u prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, a to za podmienok stanovených v čl. 17 GDPR (napr. ak osobné údaje, ktoré o nej prevádzkovateľ získal, už nie sú potrebné na účely, na ktorý sa získavali alebo inak spracúvali). Toto právo dotknutej osoby posúdi prevádzkovateľ z pohľadu všetkých relevantných okolností v súlade s čl. 17 GDPR (napr. prevádzkovateľ žiadosti nevyhovie, ak je spracúvanie potrebné – na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov).

Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov podľa čl. 18 GDPR:

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie jej osobných údajov, pokiaľ nastane niektorý z prípadov uvedených v čl. 18 GDPR (napr. ak dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov, a to počas obdobia na overenie ich správnosti). Ak sa spracúvanie obmedzilo v súlade s čl. 18 ods. 1 GDPR, takéto osobné údaje sa s výnimkou uchovávania spracúvajú: a) len so súhlasom dotknutej osoby, alebo b) na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo c) na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby, alebo d) z dôvodov dôležitého verejného záujmu Únie alebo členského štátu.

Právo na prenosnosť osobných údajov podľa čl. 20 GDPR:

Ak sa spracúvanie zakladá na súhlase alebo na zmluve a vykonáva sa automatizovanými prostriedkami, dotknutá osoba má právo získať svoje osobné údaje, ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi. Pokiaľ je to technicky možné, má právo na prenos údajov priamo od jedného prevádzkovateľa k druhému.

Právo namietať podľa čl. 21 GDPR:

Ak sa spracúvanie zakladá na oprávnených záujmoch (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR), dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, vrátane namietania proti profilovaniu založenému na ustanoveniach čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Prevádzkovateľ v takomto prípade nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Právo podať podnet alebo sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov

Môžete kedykoľvek podať podnet alebo sťažnosť vo veci spracúvania Vašich osobných údajov dozornému orgánu, t. j. Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava, tel.: +421 2 3231 3214, www.dataprotection.gov.sk.

 

V niektorých prípadoch pri spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb, môžeme vystupovať ako sprostredkovateľ spracúvajúci údaje v mene Mesta Stupava (ako prevádzkovateľa), napr. pri rozvoze stravy do domácnosti osobám, ktoré majú ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav, alebo dovŕšili dôchodkový vek v rámci poskytovania sociálnej služby Mestom Stupava. V týchto prípadoch si plní informačnú povinnosť Mesto Stupava, ak nie je v zmluve o spracúvaní osobných údajov podľa čl. 28 GDPR dohodnuté inak.