Výkaz činností za 28. októbra 2021

– vývoz komunálneho odpadu

– vývoz separovaného zberu (stojiská)

– triedenie separovaného zberu (hala)

– vývoz mestských a psačích košov

– zarovnávanie cesty Lintávy

– vývoz veľkoobjemových kontajnerov

– rozvoz obedov pre dôchodcov

– čistenie mesta, pešia zóna

– orez stromov  Borník (Amfiteáter)