Výkaz činností za 20. októbra 2021

– vývoz komunálneho odpadu ( okruh na pondelok

– vývoz separovaného zberu ( stojiská)

– zber a vývoz vianočných stromčekov

– solenie a údržba, chodníky, zastávky, pešia zóna

– vývoz veľkoobjemových kontajnerov

– vývoz a čistenie mestských košov

– rozvoz obedov pre dôchodcov

– čistenie dažďových vpustí a kanálov