Výkaz činností za 20. októbra 2021

– vývoz komunálneho odpadu ( okruh na pondelok )

– vývoz seoarovaného zberu ( stojiska )

– čistenie a vývoz mestských košov

– triedenie separovaného zberu ( hala, plasty )

– likvidácia čiernych skládok

– vývoz septikov

– vývoz veľkoobjemových kontajnerov

– čistenie mesta,pešia zóna  náletové papiere, lístie, hrabanie, vývoz

– kontrola a čistenie kanálov a dažďových vpustí

– príprava vianočnej výzdoby mesta

– rozvoz obedov pre dôchodcov