Výkaz činností za 17. októbra 2021

– vývoz komunálneho odpadu ( okruh na pondelok )

– vývoz separovaného zberu ( stojiská )

– pristavenie a vývoz veľkoobjemových kontajnerov 

– čistenie a vývoz mestských košov

– triedenie separovaného zberu ( hala, plasty )

– zber a zvoz predvolebných stĺpov

– úprava cesty Lesná ( zarovnanie )

– čistenie mesta pešia zóna

– čistenie kanálov a dažďových vpustí 

– zber a vývoz vianočných stromčekov

– rozvoz obedov pre dôchodcov