Výkaz činností za 19. októbra 2021

– vývoz komunálneho odpadu ( okruh na stredu )

– vývoz separovaného zberu od rodinných domov  IV. obvod

– čistenie a vývoz mestských košov

– pristavenie a vývoz veľkoobjemových kontajnerov

– triedenie separovaného zberu ( hala, plasty )

– orezy nebezpečných  stromov, vývoz haluzovín

– čistenie kanálov a dažďových vpustí

– čistenie mesta pešia zóna

– rozvoz obedov pre dôchodcov