Výkaz činností za 17. októbra 2021

– vývoz komunálneho odpadu, dve vozidlá ( okruh na utorok )

– vývoz septikov

– pristavenie a vývoz veľkoobjemových kontajnerov

– triedenie separovaného odpadu ( hala, plasty)

– čistenie mesta pešia zóna

– orezy nebezpečných stromov ( park)

– čistenie krajníc ( Hlavná )

– čistenie kanálov a dažďových vpustí

– rozvoz obedov pre dôchodcov