Výkaz činností za 20. októbra 2021

– vývoz komunálneho odpadu, dve vozidlá ( okruh na utorok )

– vývoz septikov

– pristavenie a vývoz veľkoobjemových kontajnerov

– triedenie separovaného zberu ( hala, plasty )

– čistenie mesta pešia zóna

– príprava kvetináčov na kvetinovú výsadbu mesta

– čistenie krajníc ( Budovateľská )

– čistenie kanálov a dažďových vpustí

– orezy nebezpečných stromov

– rozvoz obedov pre dôchodcov