Výkaz činností za 25. októbra 2021

– vývoz komunálneho odpadu, dve vozidlá ( okruh na utorok )

– pristavenie a vývoz veľkoobjemových kontajnerov

– vývoz septikov

– triedenie separovaného zberu ( hala, plasty )

– čistenie mesta pešia zóna

– orezy stromov a kríkov, vývoz bio  po orezoch

– čistenie ulíc po zimnej údržbe ( Karpatská, Orechová, Bazová, Pri Greftoch )

– čistenie  a úprava Parku

– rozvoz obedov pre dôchodcov