Výkaz činností za 20. októbra 2021

– vývoz komunálneho odpadu ( okruh na pondelok )

– vývoz separovaného zberu stojiská

– čistenie a vývoz mestských košov

– pristavenie a vývoz veľkoobjemových kontajnerov

– triedenie separovaného zberu ( hala, plasty )

– čistenie mesta pešia zóna

– ukončovanie prác na novom stojisku (knižnica)

– čistenie kanálov a dažďových vpustí

– rozvoz obedov pre dôchodcov