Výkaz činností za 17. októbra 2021

– vývoz komunálneho odpadu ( okruh na štvrtok )

– vývoz separovaného zberu stojiská

– vývoz septikov

– pristavenie a vývoz veľkoobjemových kontajnerov

– triedenie separovaného zberu ( hala, plasty )

– čistenie mesta pešia zóna

– strojové aj ručné kosenie zelených plôch mesta 

– čistenie kanálov a dažďových vpustí

– obnova priechodov pre chodcov na komunikáciách mesta

– rozvoz obedov pre dôchodcov