Výkaz činností za 25. októbra 2021

– vývoz komunálneho odpadu ( okruh na piatok )

– vývoz separovaného zberu stojiská

– čistenie a vývoz mestských a psích košov

– pristavenie a vývoz veľkoobjemových kontajnerov

– triedenie separovaného zberu ( hala, plasty )

– čistenie mesta pešia zóna

– čistenie kanálov a dažďových vpustí ( Hviezdoslavova )

– vývoz vianočných stromčekov od stojísk