Výkaz činností za 20. októbra 2021

– vývoz komunálneho odpadu, dve vozidlá ( okruh na štvrtok

– vývoz separovaného zberu stojiská

– vývoz komunálneho odpadu z nedostupných oblastí

– pristavenie a vývoz veľkoobjemových kontajnerov

– triedenie separovaného zberu ( hala, plasty )

– čistenie mesta pešia zóna

– čistenie kanálov a dažďových vpustí ( Karpatská ul. )

– čistenie cintorínov po veternom počasí

– oprava vereného osvetlenia