ZMENY V POPLATKOCH ZA KOMUNÁLNE ODPADY

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady je na rok 2024 stanovený ???????? ???????? € ???????? ???????????????????? na kalendárny rok. Zvyšovanie tohto poplatku je nevyhnutné na väčšine územia SR a to vzhľadom na neustále zvyšovanie poplatkov za skládkovanie, pribúdajúce legislatívne povinnosti pre obce, nariadenú valorizáciu miezd či zvyšovanie cien energií, pohonných hmôt alebo inflácie v uplynulom období. Ak však v domácnosti triedite a tvoríte menej komunálneho odpadu, viete si tento poplatok znížiť až ???? ????????????????????????????. A to tak, že zažiadate o zníženie frekvencie vývozu nádob na 2x mesačne (miesto 4x). Úľavy z poplatku majú aj osoby staršie ako 70 rokov či s preukazom ŤZP.

Prečo sa oplatí triediť?

  • Šetríme životné prostredie a staráme sa tak o budúcnosť ďalších generácií
  • Môžeme si tak znížiť poplatok za vývoz komunálneho odpadu, keďže bude stačiť dvojtýždňová frekvencia vývozu nádob
  • Spomalíme nárast nákladov za likvidáciu odpadov, ktoré rýchlo rastú s cieľom obmedziť ich množstvo a motivovať verejnosť k triedeniu

Možnosť zníženia frekvencie vývozu odpadu

Viacčlenné domácnosti (3 a viac osôb) z rodinných domov, ktoré využívajú 120 l zbernú nádobu a majú týždňovú frekvenciu zvozu odpadu, môžu požiadať o zníženie frekvencie vývozu komunálneho odpadu z dôvodu dôkladného triedenia a teda nižšej produkcie zmesového odpadu. Pri znížení frekvencie vývozu odpadu z týždenného na dvojtýždenný, sa takejto domácnosti zníži poplatok z celkovej vyrubenej sumy o 30%. Poplatník, ktorý prevzal poplatkovú povinnosť za ostatných členov domácnosti, musí požiadať o zníženie frekvencie vývozu komunálneho odpadu z týždenného na dvojtýždenný na základe písomnej žiadosti s uvedením dôvodu. Poplatok za odpad sa alikvotne upraví k dátumu vydania nálepky s označením „2“. Žiadame občanov, aby si prípadné zníženie frekvencie vývozu odpadu dôkladne zvážili na základe svojej odsledovanej produkcie komunálneho odpadu a brali do úvahy aj letné mesiace, kedy odpad v nádobách pri vysokých teplotách pracuje a produkuje zápach.
  • Žiadosť o zníženie miestneho poplatku za komunálne odpady z dôvodu zníženia frekvencie vývozu nájdete tu: https://bitly.ws/3agFk

Úľavy pre seniorov nad 70 rokov

V rámci novoprijatého VZN č.7/2023 sa znížila aj veková hranica na 50% úľavu z poplatku za komunálne odpady pre seniorov. Doposiaľ mali túto možnosť osoby, ktoré dovŕšili 75 rokov, po novom mesto zníži poplatok o 50% občanom starším ako 70 rokov.
Nárok na zníženie sa považuje za uplatnený dosiahnutím tejto vekovej hranice. Zníženie pre fyzické osoby s trvalým pobytom v Stupave sa uplatní automaticky.
Pre žiadateľov bez trvalého pobytu je príslušným dokladom na preukázanie totožnosti občiansky preukaz (k nahliadnutiu). Poplatník si uplatní nárok na zníženie poplatku podľa podmienok a na základe ustanovených podkladov najneskôr do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia o vyrubení poplatku, inak nárok na zníženie poplatku zaniká.
O zníženie poplatku o 50% má možnosť žiadať aj poplatník, ktorý je:
  • držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím (ďalej ŤZP),
  • držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom (ďalej ŤZPS) prevažne alebo úplne bezvládna fyzická osoba.
Príslušným dokladom na preukázanie pre osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom je preukaz takejto osoby.
Príslušným dokladom pre prevažne alebo úplne bezvládnu fyzickú osobu je lekárska správa alebo vyjadrenie odborného lekára z príslušného roka, pričom tieto osoby sú povinné požiadať o zníženie každoročne.
Poplatník si uplatní nárok na zníženie poplatku podľa podmienok a na základe ustanovených podkladov najneskôr do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia o vyrubení poplatku inak nárok na zníženie zaniká.
V prípade vydania preukazu ŤZP alebo preukazu ŤZPS v priebehu kalendárneho roka, bude zníženie uplatnené až v nasledujúcom zdaňovacom období.
Žiadosť o úľavu na miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady nájdete tu: https://bitly.ws/3agFC
Sadzby poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady pre obyvateľov sa stanovujú na základe legislatívy. Mesto Stupava do výpočtu tohto poplatku vstupuje so svojimi ukazovateľmi, teda reálnymi nákladmi na zvoz a nakladanie s odpadom, počtom osôb a výsledok ovplyvňuje aj miera vytriedenia za daný rok.
Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2023 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady nájdete tu:

Zdieľať:

Ďalšie články

ZMENA V TERMÍNE VÝVOZU ODPADU

Vzhľadom na štátne sviatky, ktoré nás čakajú v stredu 1. a 8. mája, bude upravený aj termín vývozu komunálneho odpadu a to nasledovne: vývoz pripadajúci

KALENDÁR ZBERU TRIEDENÉHO ODPADU 2024

KALENDÁR ZBERU TRIEDENÉHO ODPADU 2024 Ak ste si neodložili kalendár zberu triedeného odpadu v Stupave na rok 2024 z decembrových Stupavských novín, nájdete ho na