ZMENY V POPLATKOCH ZA KOMUNÁLNE ODPADY

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady je na rok 2024 stanovený 𝗻𝗮 𝟱𝟴 € 𝘇𝗮 𝗼𝘀𝗼𝗯𝘂 na kalendárny rok. Zvyšovanie tohto poplatku je nevyhnutné na väčšine územia SR a to vzhľadom na neustále zvyšovanie poplatkov za skládkovanie, pribúdajúce legislatívne povinnosti pre obce, nariadenú valorizáciu miezd či zvyšovanie cien energií, pohonných hmôt alebo inflácie v uplynulom období. Ak však v domácnosti triedite a tvoríte menej komunálneho odpadu, viete si tento poplatok znížiť až 𝐨 𝐭𝐫𝐞𝐭𝐢𝐧𝐮. A to tak, že zažiadate o zníženie frekvencie vývozu nádob na 2x mesačne (miesto 4x). Úľavy z poplatku majú aj osoby staršie ako 70 rokov či s preukazom ŤZP.

Prečo sa oplatí triediť?

  • Šetríme životné prostredie a staráme sa tak o budúcnosť ďalších generácií
  • Môžeme si tak znížiť poplatok za vývoz komunálneho odpadu, keďže bude stačiť dvojtýždňová frekvencia vývozu nádob
  • Spomalíme nárast nákladov za likvidáciu odpadov, ktoré rýchlo rastú s cieľom obmedziť ich množstvo a motivovať verejnosť k triedeniu

Možnosť zníženia frekvencie vývozu odpadu

Viacčlenné domácnosti (3 a viac osôb) z rodinných domov, ktoré využívajú 120 l zbernú nádobu a majú týždňovú frekvenciu zvozu odpadu, môžu požiadať o zníženie frekvencie vývozu komunálneho odpadu z dôvodu dôkladného triedenia a teda nižšej produkcie zmesového odpadu. Pri znížení frekvencie vývozu odpadu z týždenného na dvojtýždenný, sa takejto domácnosti zníži poplatok z celkovej vyrubenej sumy o 30%. Poplatník, ktorý prevzal poplatkovú povinnosť za ostatných členov domácnosti, musí požiadať o zníženie frekvencie vývozu komunálneho odpadu z týždenného na dvojtýždenný na základe písomnej žiadosti s uvedením dôvodu. Poplatok za odpad sa alikvotne upraví k dátumu vydania nálepky s označením „2“. Žiadame občanov, aby si prípadné zníženie frekvencie vývozu odpadu dôkladne zvážili na základe svojej odsledovanej produkcie komunálneho odpadu a brali do úvahy aj letné mesiace, kedy odpad v nádobách pri vysokých teplotách pracuje a produkuje zápach.
  • Žiadosť o zníženie miestneho poplatku za komunálne odpady z dôvodu zníženia frekvencie vývozu nájdete tu: https://bitly.ws/3agFk

Úľavy pre seniorov nad 70 rokov

V rámci novoprijatého VZN č.7/2023 sa znížila aj veková hranica na 50% úľavu z poplatku za komunálne odpady pre seniorov. Doposiaľ mali túto možnosť osoby, ktoré dovŕšili 75 rokov, po novom mesto zníži poplatok o 50% občanom starším ako 70 rokov.
Nárok na zníženie sa považuje za uplatnený dosiahnutím tejto vekovej hranice. Zníženie pre fyzické osoby s trvalým pobytom v Stupave sa uplatní automaticky.
Pre žiadateľov bez trvalého pobytu je príslušným dokladom na preukázanie totožnosti občiansky preukaz (k nahliadnutiu). Poplatník si uplatní nárok na zníženie poplatku podľa podmienok a na základe ustanovených podkladov najneskôr do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia o vyrubení poplatku, inak nárok na zníženie poplatku zaniká.
O zníženie poplatku o 50% má možnosť žiadať aj poplatník, ktorý je:
  • držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím (ďalej ŤZP),
  • držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom (ďalej ŤZPS) prevažne alebo úplne bezvládna fyzická osoba.
Príslušným dokladom na preukázanie pre osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom je preukaz takejto osoby.
Príslušným dokladom pre prevažne alebo úplne bezvládnu fyzickú osobu je lekárska správa alebo vyjadrenie odborného lekára z príslušného roka, pričom tieto osoby sú povinné požiadať o zníženie každoročne.
Poplatník si uplatní nárok na zníženie poplatku podľa podmienok a na základe ustanovených podkladov najneskôr do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia o vyrubení poplatku inak nárok na zníženie zaniká.
V prípade vydania preukazu ŤZP alebo preukazu ŤZPS v priebehu kalendárneho roka, bude zníženie uplatnené až v nasledujúcom zdaňovacom období.
Žiadosť o úľavu na miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady nájdete tu: https://bitly.ws/3agFC
Sadzby poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady pre obyvateľov sa stanovujú na základe legislatívy. Mesto Stupava do výpočtu tohto poplatku vstupuje so svojimi ukazovateľmi, teda reálnymi nákladmi na zvoz a nakladanie s odpadom, počtom osôb a výsledok ovplyvňuje aj miera vytriedenia za daný rok.
Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2023 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady nájdete tu:

Zdieľať:

Ďalšie články

KALENDÁR ZBERU TRIEDENÉHO ODPADU 2024

KALENDÁR ZBERU TRIEDENÉHO ODPADU 2024 Ak ste si neodložili kalendár zberu triedeného odpadu v Stupave na rok 2024 z decembrových Stupavských novín, nájdete ho na

ZMENA TERMÍNU VÝVOZU ODPADU

Vzhľadom na to, že na piatok 17. novembra pripadá štátny sviatok, vývoz komunálneho odpadu pripadajúci na tento deň prebehne vo štvrtok, 16. novembra. Počas sviatku

ZMENA V TERMÍNE VÝVOZU ODPADU

Vzhľadom na to, že na piatok 15. septembra pripadá sviatok, prebehne piatkový zvoz komunálneho odpadu vo štvrtok 14. septembra. Počas sviatku bude tiež zatvorený zberný