Zverejňovanie – dokumenty

Druh dokumentu
Druh dokumentu
Suma dokumentu (v Eur)
Suma dokumentu (v Eur) - slider
Suma dokumentu (v Eur) - inputs
Eur
Eur
Odberateľská faktúra
67.40 Eur
Odberateľská faktúra
93.60 Eur
Faktúra
201.26 Eur
Faktúra
423.36 Eur
Faktúra
-71.88 Eur
Faktúra
22.40 Eur
Faktúra
-209.80 Eur
Faktúra
26.24 Eur
Faktúra
464.16 Eur
Faktúra
837.00 Eur
Faktúra
1285.20 Eur
Faktúra
620.28 Eur
Faktúra
-3044.68 Eur
Faktúra
191.88 Eur
Faktúra
286.80 Eur
Faktúra
524.05 Eur
Faktúra
24.62 Eur
Faktúra
40.20 Eur
Faktúra
92.98 Eur
Faktúra
154.00 Eur
Faktúra
225.59 Eur
Faktúra
160.54 Eur
Faktúra
34.78 Eur
Faktúra
371.88 Eur
Faktúra
374.24 Eur
Faktúra
99.59 Eur
Faktúra
54.73 Eur
Faktúra
5230.92 Eur
Faktúra
198.00 Eur
Faktúra
40.78 Eur
Faktúra
173.88 Eur
Faktúra
16.80 Eur
Faktúra
168.95 Eur
Faktúra
60.00 Eur
Odberateľská faktúra
85.20 Eur
Odberateľská faktúra
67.40 Eur
Odberateľská faktúra
62.00 Eur
Odberateľská faktúra
56.60 Eur
Odberateľská faktúra
127.00 Eur
Odberateľská faktúra
66.00 Eur
Odberateľská faktúra
144.00 Eur
Odberateľská faktúra
316.80 Eur
Odberateľská faktúra
158.40 Eur
Odberateľská faktúra
72.00 Eur
Odberateľská faktúra
66.00 Eur
Odberateľská faktúra
229.28 Eur
Odberateľská faktúra
115.36 Eur
Odberateľská faktúra
48.00 Eur
Odberateľská faktúra
118.80 Eur